CURRENT LOCALE da-dk

1
Indkøbskurv
2
Dine data
3
Vedhæftet fil
4,7 ud af 8321 anmeldelser
4,7 ud af 8321 anmeldelser
 • Bestilt inden kl. 18:00, afsendt i dag
 • 30 dage returret
 • Betal sikkert bagefter
 • Fri levering fra 1120 DKK
 • Bestilling på hverdage inden kl. 21.30: forsendelse samme dag!

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Thuiswinkel

Disse generelle vilkår og betingelser for den nederlandske Thuiswinkel Organisation (herefter kaldet Thuiswinkel.org) er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Koordinationsgruppen for Selvregulering (CZ) under Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelighed
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden
Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Ydelse og supplerende garanti
Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Garanti for filialer
Artikel 19 - Supplerende eller andre bestemmelser
Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Accessorisk aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
 2. Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, forretning, håndværk eller profession;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 6. Kontrakt om løbende ydelse: en kontrakt om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
 7. Varigt medium: enhver anordning - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham/hende, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i et tidsrum, der passer til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 9. Forhandler: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller fjerntjenester til forbrugere;
 10. Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret fjernsalgssystem for varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der frem til og med aftalens indgåelse udelukkende eller i fællesskab gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
 11. Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular i bilag I til disse vilkår og betingelser; det er ikke nødvendigt at stille bilag I til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret i forbindelse med sin bestilling;
 12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Iværksætterens navn: Wovar
Handler under navnet/navnene:
- Wovar

Filialens adresse:
Manchesterweg 55, 9744 TS, Groningen, Nederlandene

Telefonnummer: 050-2113434

Tilgængelighed:
Mandag til fredag fra kl. 9.00 til 18.00.

E-mailadresse: [email protected]

KvK-nummer: 69500878
Momsnummer: NL857896192

Artikel 3 - Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle vilkår og betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres hos iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre den på en enkel måde på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis efter anmodning fra forbrugeren.
 4. Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter, tjenester og/eller det digitale indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de fastsatte betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks elektronisk modtagelsen af accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen, idet han skal begrunde dette.
 5. Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold sender iværksætteren forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre dem på en tilgængelig måde på en varig databærer:
 • adressen på den erhvervsdrivendes kontor, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 • betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller i givet fald klare oplysninger om, at forbrugeren er fritaget for fortrydelsesretten;
 • oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 • prisen, herunder alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, i givet fald leveringsomkostningerne og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;
 • kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
 • hvis forbrugeren har fortrydelsesret, en model til fortrydelsesformular.
 • I tilfælde af en transaktion af varighed gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Efter produkter:

 1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af en vare i en 14 dages fortrydelsesfrist uden at angive en begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
  • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i én ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren har angivet, modtog det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
  • hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller del;
  • for aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand modtog den første vare.

I tilfælde af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:

 1. Forbrugeren kan fortryde en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 3 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, i tilfælde af manglende oplysning om fortrydelsesretten:

 1. Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en standardfortrydelsesformular, udløber fortrydelsesfristen 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i foregående afsnit, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists ikrafttrædelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

 1. I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Det grundlæggende princip er, at forbrugeren kun må håndtere og undersøge produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet som følge af en måde at håndtere produktet på, der går ud over det, der er tilladt i stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde.
 2. Forbrugeren returnerer hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt selv at afhente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt, i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som operatøren har givet.
 4. Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har meddelt forbrugeren, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende angiver, at forbrugeren selv skal bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved returnering af produktet.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren har ikke udgifter til levering af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
  • den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostningerne ved fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformularen, eller;
  • forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af fortrydelsesperioden.
 8. Forbrugeren bærer ingen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et fysisk medium, hvis:
  • han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til, at opfyldelsen af aftalen påbegyndes før udløbet af fortrydelsesfristen;
  • han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
  • iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 9. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive ophævet af retsvirkningen.

Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse

 1. Hvis den erhvervsdrivende giver forbrugeren mulighed for at indberette sin fortrydelsesret elektronisk, skal han straks efter modtagelsen af denne indberetning sende en kvittering for modtagelsen.
 2. Entreprenøren tilbagebetaler alle betalinger foretaget af forbrugeren, bortset fra eventuelle leveringsomkostninger, som entreprenøren har opkrævet for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham om fortrydelsen. Medmindre den erhvervsdrivende tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at han har returneret produktet, alt efter hvilken dato der kommer først.
 3. Iværksætteren skal anvende samme betalingsmiddel, som forbrugeren anvender til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden
 2. Kontrakter indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af operatøren til forbrugere, der deltager eller får mulighed for at deltage personligt i auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 3. Serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
  • ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  • forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når den erhvervsdrivende har opfyldt aftalen fuldt ud;
 4. pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 i den civile lovbog og kontrakter om passagertransport;
 5. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller et bestemt tidsrum for udførelsen af ydelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
 6. Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der i kontrakten er fastsat en bestemt dato eller periode for opfyldelsen af kontrakten;
 7. Produkter, der er fremstillet efter forbrugernes specifikationer, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
 8. Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed;
 9. Forseglede produkter, der ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 10. Produkter, der efter leveringen i kraft af deres art uigenkaldeligt blandes med andre produkter;
 11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
 12. Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 13. Aviser, magasiner og tidsskrifter, undtagen abonnementer på dem;
 14. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:
  • ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  • forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at de anførte priser er målpriser, skal angives i tilbuddet.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:
  • de følger af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller
  • forbrugeren har mulighed for at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Overholdelse af aftalen og supplerende garanti

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
 2. En ekstra garanti fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Ved ekstra garanti forstås enhver forpligtelse, som iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent har indgået, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovmæssigt forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse

 1. Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktbestillinger og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
 3. Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret (hvis leveringen kun er længere end 30 dage!) til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt, til forbrugeren.
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst hen imod udløbet af den tidsbegrænsede periode med forbehold af aftalte opsigelsesregler og et maksimalt opsigelsesvarsel på en måned.
 3. Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
  • ophøre til enhver tid og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
  • altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse:

 1. En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for et bestemt tidsrum.
 2. Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade, stiltiende forlænges med en fast periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen må ikke overstige tre måneder, hvis kontrakten vedrører regelmæssig levering, dog mindre end en gang om måneden, af dag- eller ugeaviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed:

 1. Hvis en aftale har en løbetid på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.

Artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet er fastsat i aftalen eller i supplerende vilkår og betingelser, bør de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 14 dage efter fortrydelsesperiodens begyndelse eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesperiode, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere må de almindelige forretningsbetingelser aldrig forpligte forbrugeren til at betale mere end 50 % forud. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt over for iværksætteren, til denne.
 4. Hvis forbrugeren ikke rettidigt opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r), skal han, efter at han er blevet underrettet af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter den manglende betaling inden for denne 14-dages frist, betale lovbestemte renter af det skyldige beløb, og iværksætteren har ret til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15 % af udestående beløb op til 2 500 EUR, 10 % af de næste 2 500 EUR og 5 % af de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Indehaveren kan afvige fra de nævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Reklamationer over aftalens opfyldelse skal indgives til iværksætteren inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, med en fuldstændig og klar beskrivelse af disse.
 3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14-dagesperioden med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller den erhvervsdrivendes service kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på hjemmesiden Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Klagen sendes derefter både til den pågældende erhvervsdrivende og til Thuiswinkel.org.
 5. Forbrugeren skal give den erhvervsdrivende mindst fire uger til at løse klagen efter fælles overenskomst. Efter denne periode opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

 1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt nederlandsk lov.
 2. Tvister mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende om indgåelse eller udøvelse af aftaler om produkter og tjenesteydelser, der leveres eller skal leveres af denne erhvervsdrivende, kan indbringes for Thuiswinkel Tvistudvalg, postboks 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl), af enten forbrugeren eller den erhvervsdrivende, under overholdelse af nedenstående bestemmelser.
 3. En tvist vil kun blive behandlet af tvistbilæggelsesudvalget, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til den erhvervsdrivende inden for en rimelig frist.
 4. Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten forelægges Geschillencommissie skriftligt eller i en anden form, der fastsættes af Kommissionen, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren underretter fortrinsvis først iværksætteren.
 6. Når iværksætteren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelseskommissionen, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han ønsker dette eller ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke hører forbrugerens valg inden for fem uger, har iværksætteren ret til at indbringe tvisten for den kompetente domstol. 
 7. Tvistighedsudvalget træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i tvistbilæggelsesudvalgets forretningsorden (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistekommissionens afgørelser træffes som bindende udtalelser.
 8. Tvistighedsudvalget behandler ikke en tvist eller indstiller sin behandling, hvis den erhvervsdrivende har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sin erhvervsvirksomhed, før en tvist er blevet behandlet af udvalget på mødet og der er truffet en endelig afgørelse.
 9. Hvis der ud over Thuiswinkel-tvistudvalget er et andet tvistudvalg, der er anerkendt af eller tilknyttet Stichting Geschillencommissions voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), der er kompetent, vil Thuiswinkel-tvistudvalget have forrang frem for Thuiswinkel-tvistudvalget i tvister, der hovedsagelig vedrører fjernsalg eller levering af tjenesteydelser. For alle andre tvister: det andet tvistbilæggelsesudvalg, der er anerkendt af SGC eller tilknyttet Kifid.

Artikel 18 - Garanti for industrien

 1. Thuiswinkel.org garanterer, at medlemmernes bindende råd fra Thuiswinkel Tvisteudvalgets udvalg overholdes, medmindre medlemmet beslutter at indgive det bindende råd til prøvelse ved retten inden for to måneder efter, at det er blevet sendt. Denne garanti genopstår, hvis den bindende rådgivning opretholdes efter en domstolsprøvelse, og den dom, der beviser dette, er blevet endelig. Op til et maksimalt beløb på 10.000 EUR pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af Thuiswinkel.org. For beløb på over 10.000,00 EUR pr. bindende rådgivning udbetales 10.000,00 EUR. For det overskydende beløb har Thuiswinkel.org en forpligtelse til at gøre sit bedste for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 2. Anvendelsen af denne garanti kræver, at forbrugeren skriftligt henvender sig til Thuiswinkel.org, og at han overdrager sit krav på den erhvervsdrivende til Thuiswinkel.org. Hvis kravet til den erhvervsdrivende overstiger €10.000,-, vil forbrugeren blive tilbudt at overføre sit krav, for så vidt som det overstiger €10.000,-, til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation i eget navn og med egne omkostninger vil søge betaling af dette krav i retten for at tilfredsstille forbrugeren.

Artikel 19 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige forretningsbetingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig databærer.

Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org ændrer kun disse generelle vilkår og betingelser i samråd med Forbrugerforeningen.
 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser er først gyldige, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, idet det forudsættes, at den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse har forrang i tilfælde af gældende ændringer i løbet af tilbuddets gyldighedsperiode.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Europa-Kommissionen tilbyder en online tvistbilæggelsesplatform for forbrugere, som findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vi deltager frivilligt i en tvistbilæggelsesproces.

Bijlage I: Model til fortrydelsesformular

Model til fortrydelsesformular

(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at træde tilbage fra kontrakten)

 • Til: [ navn på iværksætter]

[ geografisk adresse iværksætter]

[ faxnummer på iværksætteren, hvis det findes]

[ e-mail-adresse eller elektronisk adresse på iværksætteren] 

 • Jeg/vi* meddeler/deler* dig hermed, at jeg/vi* har indgået vores aftale om

salg af følgende produkter: [produktbetegnelse]*

levering af følgende digitale indhold: [betegnelse for det digitale indhold]*

levering af følgende tjenesteydelse: [betegnelse for tjenesteydelsen]*,

tilbagekalder/tilbagekalder*

 • Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller modtagelse af varer].  
 • [Navn på forbruger(e)]
 • [Adresse forbruger(e)]
 • [Underskrift af forbruger(e)] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

* Slet det, der ikke er relevant, og udfyld det, der er relevant.